Sinh năm 1975. Tốt nghiệp ĐH năm 1998, ngành Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM. Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2015. Hiện là giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Lĩnh vực chuyên môn: Ngữ âm học, tiếng Việt và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số.

Thỉnh giảng trường khác: Trường Đại học Champasak, Lào (tháng 7-12/2007), Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, Hàn Quốc (9/2017-8/2018). Các công trình tiêu biểu: Từ điển Việt-Mnông (đồng tác giả, Đinh Lê Thư và Nguyễn Văn Huệ chủ biên, NXB Giáo dục, TP HCM, 2001), Từ điển Việt-Mnông Lâm (đồng tác giả, Đinh Lê Thư và Y Tông Drang chủ biên, NXB ĐHQG TP HCM, 2007), Ghi nhận bước đầu về ngữ âm tiếng Tà Mun (đồng tác giả, Tạp chí Phát triển KH&CN, ĐHQG-HCM, số 16/2013), Vị trí của tiếng Tà Mun trong nhóm Nam Bahnar (luận văn thạc sĩ, 2015), Cơ cấu ngữ âm tiếng Tà Mun và sự tương ứng ngữ âm, từ vựng giữa tiếng Tà Mun với các ngôn ngữ trong tiểu nhóm Nam Ba-Nam (đồng tác giả, Kỷ yếu hội thảo Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt, NXB ĐHQG-HCM, 2018), Tương ứng từ vựng và mối quan hệ giữa các ngôn ngữ trong nhóm Bahnar Nam (Tạp chí Phát triển KH&CN, ĐHQG-HCM, số X4, 2017).