Sinh năm 1964 tại Gia Định-Sài Gòn, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng Hợp TP HCM 1988. Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 1998. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Chuyên môn: Ngôn ngữ học So sánh.

Học bổng tiếng Anh tại California State University Fullerton, USA 2001; Thỉnh giảng ĐH Kanda University, Chiba, Japan 3/2003-3/2006; Thỉnh giảng ĐH Phitsanulok Rajabhat University, Thailand 5/2006-9/2006; Thỉnh giảng ĐH Hankuk of Foreign Studies, Seoul, Korea 3/2016-3/2018. Các sách đã xuất bản: Từ điển Ngữ pháp Tiếng Việt Cơ bản (2003), đề tài cấp bộ, đồng tác giả, Nguyễn Văn Huệ chủ biên; Luyện đọc truyện ngắn dành cho học viên nước ngoài, Giáo trình tiếng Việt cao cấp, tuyển tập Việt Nam học (NXB Giáo dục VN, 2014). Ngoài ra còn có nhiều bài báo nghiên cứu về ngôn ngữ đăng ở tạp chí, kỷ yếu khoa học trong và ngoài nước như Shino - Vietnamese in Modern Vietnamese Language, 2004; Working Papers in Language Education, Journal Number 15; Basic Vietnamese Usage, Studies in Linguistics and Language Teaching, Journal Number 16, Kanda University of International Studies, Chiba, Japan; “Cho” trong tiếng Việt, so sánh với các kết hợp có nghĩa tương đương trong tiếng Nhật (Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG-HCM, 16/X3/2013); Các bài viết về Cấu trúc kết quả tiếng Việt (Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP HCM),...