Trần Thị Tươi*

MỞ ĐẦU

Mỗi dân tộc được đặt trong sự phân biệt với dân tộc khác bởi nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố mang tính căn cốt đó chính là căn tính dân tộc. Khái niệm “căn tính” (identity) vốn là một khái niệm gợi mở nhiều cách hiểu khác nhau, nó trở thành một trong những truy vấn khi người ta muốn định danh cái riêng của dân tộc mình với dân tộc khác. Vậy “căn tính” được hiểu là gì? Những yếu tố nào góp phần tạo nên căn tính của một dân tộc hay một cộng đồng?

 

*     Thạc sĩ, Trường Đại học KHXH & NV, ĐHQG-HCM.

Phạm Quỳnh trong hành trình định vị  căn tính việt đầu thế kỷ xx

___________________________________________________________
Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 1349 đến trang 1356)