PGS.TS. Lê Khắc Cường – Thạc sĩ Phan Trần Công

 

Tóm tắt

Hiện nay, vấn đề tộc danh Tà Mun đang được giới khoa học quan tâm nghiên cứu sau khi công luận cho rằng không nên xếp nhóm Tà Mun vào tộc người Chrau hoặc Stiêng như đã làm trước đây, vì người Tà Mun có ngôn ngữ và văn hoá khác với hai tộc người nói trên. Bản thân bà con Tà Mun có ý thức rõ và luôn khẳng định mình là tộc người Tà Mun. Bài viết là kết quả của đợt điền dã ngôn ngữ học được tổ chức vào cuối tháng 3/2013 và tháng 7/2013 tại một số huyện thuộc tỉnh Tây Ninh và Bình Phước có đông đồng bào Tà Mun sinh sống.

Ghi nhận bước đầu về ngữ âm tiếng Tà Mun ở Tây Ninh và Bình Phước