TS. Lê Thị Minh Hằng

Tóm tắt

Đại từ nói chung và THẾ/VẬY nói riêng, là một nhóm từ không lớn xét về mặt số lượng, nhưng chúng thực hiện chức năng quan trọng đặc biệt, đó là chức năng hồi chỉ những điều đã được nói đến trong phát ngôn trước đó cũng như trực chỉ những sự kiện hay sự việc có thực trong thực tế. Vì lẽ đó, chúng được sử dụng một cách thường xuyên, với tần số cao hàng đầu.

“thế”/ “vậy” dưới góc độ thực hành tiếng Việt