TS. Huỳnh Công Hiển

Tóm tắt 

Nhóm từ chỉ số lượng tuyệt đối với 4 từ đại diện là “tất cả”, “mọi”, “cả” và “suốt” cùng với cấu trúc “nào… cũng” và “gì… cũng” nằm trong chương trình tiếng Việt sơ cấp dành cho các học viên người nước ngoài. Bằng việc phân tích các đặc trưng ngữ nghĩa và các khả năng kết hợp của mỗi từ trong nhóm, bằng việc xác định một hướng tiếp cận, một hướng khai triển và xây dựng hệ thống bài tập, bài viết hy vọng giúp các học viên có khả năng sử dụng chuẩn xác nhóm từ này trong tiếng Việt.

Tiếng Việt sơ cấp cho người nước ngoài - nhóm từ chỉ số lượng tuyệt đối