TS. Trần Trọng Nghĩa

Tóm tắt

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại hóa trong giáo dục, hai khái niệm rất quan trọng là đào tạo theo hướng phát triển năng lực và xây dựng chuẩn đầu ra. Tất cả nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực đủ khả năng đáp ứng cho thị trường lao động của cuộc cách mạng 4.0 trong giai đoạn đầu của thế kỉ XXI. Tình hình dạy học nói chung và cụ thể là dạy tiếng Việt cho người nước ngoài hoàn toàn không thể đứng ngoài cuộc.

Bàn về độ khó trong bài tập tiếng Việt cho người nước ngoài