Print
Schedule & Procedure
Hits: 579
 

Thông báo về việc thay đổi cấp độ đánh giá năng lực Tiếng Việt và định dạng đề thi năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài

Đề thi mẫu theo Tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo