1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
  1.1 Tên ngành đào tạo:
 • Tiếng Việt: Việt Nam học
 • Tiếng Anh: Vietnamese Studies
  1.2 Mã ngành đào tạo: 8220113
  1.3 Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
  1.4 Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
 • Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Việt Nam học
 • Tiếng Anh: Master Degree in Vietnamese Studies