Giảng viên hợp đồng

Họ và tên: Nguyn Trúc Hường

Ngày sinh: 30/11/1962

Học vị: Cử Nhân

Chuyên ngành: Văn học

   
   

 Họ và tên:  Nguyn Th Dim Phương

Ngày sinh: 31/10/1981
Học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành: Văn hoá học
Hướng nghiên cứu: 
1. Văn hóa mẫu hệở Việt Nam, văn hóa du lịch, văn hóa VN và thế giới.
2. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

 

Họ và tên:  Cù Th Minh Ngc

Ngày sinh: 15/08/1984
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Việt Nam học
Hướng nghiên cứu:
1.Tương quan giữa văn hoá và ngôn ngữ. 
2. Phương pháp giảng dạy tiếng

 

 

 

Họ và tên:  Nguyn Duy Đoài

Ngày sinh: 06/01/1979
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Văn hoá học
Hướng nghiên cứu: Văn hoá

 

 

 

Họ và tên: Nguyn Th Thanh Truyn

Sinh ngày: 06/08/1989
Học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Hướng nghiên cứu:  Ngôn ngữ học so sánh – lịch sử

 

Họ và tên: Nguyn Th Huyn Trang

Sinh ngày: 16/10/1987
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Văn học
Hướng nghiên cứu: Văn học, văn hóa  Bắc Trung Bộ