Giảng viên hợp đồng đơn vị

Họ và tên: Phan Thái Bình

Ngày sinh: 1980
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Văn hoá học
Hướng nghiên cứu: Văn hoá

Họ và tên: Nguyễn Duy Đoài

Ngày sinh: 06/01/1979
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Văn hoá học
Hướng nghiên cứu: Văn hoá

 

Họ và tên: Cù Thị Minh Ngọc

Ngày sinh: 15/08/1984
Học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành: Việt Nam học
Hướng nghiên cứu:
1.Tương quan giữa văn hoá và ngôn ngữ. 
2. Phương pháp giảng dạy tiếng

Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm Phương

Ngày sinh: 31/10/1981
Học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành: Văn hoá học
Hướng nghiên cứu: 
1. Văn hóa mẫu hệ ở Việt Nam, văn hóa du lịch, văn hóa VN và thế giới.
2. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Họ và tên: Nguyễn Trần Quý

Sinh ngày:  18/07/1983

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Hướng nghiên cứu: ngữ âm tiếng Việt, ngữ âm tiếng dân tộc thiểu số

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tâm

ngày sinh: 05/12/1990
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang

Sinh ngày: 16/10/1987
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Văn học
Hướng nghiên cứu: Văn học, văn hóa  Bắc Trung Bộ

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Truyền

Sinh ngày: 06/08/1989
Học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Hướng nghiên cứu:  Ngôn ngữ học so sánh – lịch sử