Giảng viên hợp đồng

Họ và tên: Nguyn Trúc Hường

Ngày sinh: 30/11/1962

Học vị: Cử Nhân

Chuyên ngành: Văn học

Họ và tên: Nguyn Th Kim Phượng

Ngày sinh: 03/05/1970

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Văn học

Hướng nghiên cứu: Văn học - Văn hoá

Họ và tên:  Nguyn Th Thanh Trúc

Ngày sinh: 16/11/1972

Học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Anh văn

Hướng nghiên cứu: Tiếng Việt thực hành

Họ và tên:  Nguyn Th Dim Phương

Ngày sinh: 31/10/1981

Học vị: Thạc Sĩ

Chuyên ngành: Văn hoá học

 Hướng nghiên cứu: 
1. Văn hóa mẫu hệở Việt Nam, văn hóa du lịch, văn hóa VN và thế giới.
2. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Họ và tên:  Cù Th Minh Ngc

Ngày sinh: 15/08/1984

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Việt Nam học

Hướng nghiên cứu:

1.Tương quan giữa văn hoá và ngôn ngữ. 

2. Phương pháp giảng dạy tiếng

Họ và tên:  Nguyn Duy Đoài

Ngày sinh: 06/01/1979

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Văn hoá học

Hướng nghiên cứu: Văn hoá

Họ và tên: Nguyn Th Thanh Truyn

Sinh ngày: 06/08/1989

Học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Hướng nghiên cứu:  Ngôn ngữ học so sánh – lịch sử

Họ và tên: Nguyn Th Huyn Trang

Sinh ngày: 16/10/1987

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Văn học

Hướng nghiên cứu: Văn học, văn hóa  Bắc Trung Bộ

Họ và tên: Võ Th Ngc Ân

Sinh ngày: 06/06/1984

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Việt Nam học

Hướng nghiên cứu: Văn hoá và ngôn ngữ trong việc dạy tiếng