Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Việt Nam học

 

1.      PGS.TS Lê Giang

Trưởng Khoa Việt Nam học

Chủ tịch Hội đồng

2.      TS Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó trưởng Khoa Việt Nam học

Thư ký

3.      TS Trần Thị Mai Nhân

Phó trưởng Khoa Việt Nam học

Ủy viên

4.      PGS.TS Trần Thủy Vịnh

Trưởng bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt

Ủy viên

5.      TS Huỳnh Đức Thiện

Trưởng bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam

Ủy viên

6.      TS Đinh Thị Dung

Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

7.      TS Nguyễn Vân Phổ

Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

8.      TS Nguyễn Thị Ngọc Hân

Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

9.      TS Lê Thị Minh Hằng

Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

10.  TS Lê Thị Mỹ Hà

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

11.  TS Huỳnh Công Hiển

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

12.  TS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

13.  PGS.TS Phan Thị Yến Tuyết

Cán bộ giảng dạy Khoa Việt Nam học

Ủy viên