Họ và tên: ThS. Bùi Thị Phương Chi

Sinh ngày: 1963
Học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Nga Slavơ
Hướng nghiên cứu: Văn hóa và phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

 

Họ và tên: TS. Lê Thị Minh Hằng

Sinh ngày:  12/10/1961
Học vị: Tiến sĩ            
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Hướng nghiên cứu: Các vấn đề về ngữ pháp tiếng Việt, Các vấn đề liên quan đến việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ  

 

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Hân

Sinh ngày:  30/7/1960                                                                   
Học vị: Tiến sĩ            
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh
Hướng nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, Ngữ pháp tiếng Việt cho người nước ngoài 

 

Họ và tên: TS. Trần Thị Hoa

Sinh ngày: 24/09/1956
Học vị: Tiến Sĩ 
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Hướng nghiên cứu: Các vấn đề có liên quan đến tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt

 

Họ và tên: ThS. Võ Thanh Hương

Sinh năm: 23/10/1963
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Hướng nghiên cứu: Các vấn đề có liên quan đến tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt

 

Họ và tên: CN. Nguyễn Trúc Hường

Ngày sinh: 30/11/1962
Học vị: Cử Nhân
Chuyên ngành: Văn học

 

Họ và tên: TS. Lê Thị Hồng Minh

Sinh ngày:18/02/1961
Học vị: Tiến Sĩ
Chuyên ngành: Văn học
Hướng nghiên cứu:
1. Nghiên cứu về Văn học dân gian và Văn học cổ.
2. Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt cho giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

 

Họ và tên: ThS. Nguyễn Thanh Thủy

Sinh ngày:  13/10/1965
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ và văn hoá

 

Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Sinh ngày: 12/12/1964
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học So sánh -  Đối chiếu
Hướng nghiên cứu: Các vấn đề có liên quan đến tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt