In bài này
Hội thảo
Lượt xem: 266

Danh sách đề tài Hội thảo Khoa học Quốc tế 

“Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt” (lần thứ 5).

TIỂU BAN 1: VIỆT NGỮ - PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

TIỂU BAN 2: VĂN HÓA - VĂN HỌC

TIỂU BAN 3: LỊCH SỬ - XÃ HỘI