Khoa Việt Nam học thông báo học phí các lớp học ngắn hạn áp dụng từ ngày 01/9/2021 như sau2021년9월1일부터 적용되는 단과정 수업 수수료가 다음과 변경됩니다:

Về học phí các lớp học ngắn hạn / 단과정 수업 수수료에 관련

Khoa Việt Nam học thông báo học phí các lớp học ngắn hạn áp dụng từ ngày 01/9/2021 như sau

__________________________________________________________________________

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ

Dành cho học viên đăng ký lớp đặt riêng (áp dụng từ tháng 09/2019 đến tháng 08/2020)

1/ Bảng tính học phí theo đơn giá sau:

* Đơn giá học phí tại trường:      (ĐV tính:VND)                                  

Số học viên/lớp

Số thu (VND)/tiết/lớp

Số thu(VND)/ chuyên đề/lớp

Lớp Tiếng Việt

T.Việt C.Ngành

Chuyên đề  (2 tiết)

Chuyên đề  (3 tiết)

Chuyên đề (4 tiết)

1 học viên

350.000

500.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

2 học viên

400.000

600.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

3 học viên

510.000

690.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

4-6 học viên

680.000

800.000

4.500.000

5.500.000

6.500.000

7-9 học viên

800.000

1.000.000

4.500.000

5.500.000

6.500.000

10 – 12 học viên

950.000

1.300.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

13 – 15 học viên

1.100.000

1.500.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2/ Điều kiện áp dụng:

* 1 tiết  học = 50 phút

* Số tiết thông thường/ lần học: ít nhất 1.5tiết/ngày

* Lịch học thông thường: 2 ngày (thứ 3-5), 3 ngày (thứ 2-4-6), hoặc 5 ngày/tuần (từ thứ 2 đến 6)

* Học phí không được hoàn trả với bất cứ lý do nào.

* Học viên đóng học phí từng tháng trước khi tham dự lớp học. Học phí giảm 5% nếu đáp ứng cả 2 điều kiện sau:

      Ø Trả trước 3 ngày làm việc của ngày đầu tháng.

      Ø Trả 40 tiết học/tháng/lần hoặc trả đủ các ngày làm việc trong tháng.

3/ Trường hợp có yêu cầu khác:

* Nếu đăng ký học dưới 1.5 tiết/ lần thì học phí sẽ nhân với hệ số 1.3

* Nếu đăng ký không theo lịch thông thường, hệ số không thuận lợi tính như sau: (Vd: học 3 ngày/tuần: thứ 2, thứ 3, thứ 4 hoặc 2 ngày/tuần: thứ 3 và thứ 6...), học 1 ngày/tuần hoặc học vào thứ 7, chủ nhật thì học phí sẽ nhân với hệ số không thuận lợi là 1.2.

* Nếu đăng ký học bên ngoài trường: Theo đơn giá học phí tại trường nhân với hệ số quy đổi sau:

Khoảng cách

Hệ số

Khoảng cách

Hệ số

Dưới 1km

1,1

Trên 5-10 km

1,5

1-3 km

1,2

Trên10-20 km

1,7

Trên 3-5 km

1,3

Trên 20-30 km

1,9

 HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2019

TRƯỞNG KHOA

 PGS. TS. LÊ GIANG

1/ Registration:

  • Periods/day: at least 1.5 periods/ day. 1 periods = 50 minutes
  • Days/week: 2 days/week (Tue-Thu), or 3 days/week (Mon-Wed-Fri), or 5 days/week (Mon to Fri)
  • If registering under 1.5 periods/time, the tution will be multiplied with the coefficient of 1.3
  • If registering without following a convenient schedule (eg: study 3 days/week :Mon-Tue-Wed or 2days/week: Tue-Fri...or study on Saturday or Sunday,the tuition will be multiplied with the coefficient of 1.2

- Tuition may be paid monthly before the class start date. 5% discount for those who meet both of the following requirements:

  • Pay within 3 working days prior to the first day of the month.
  • Pay 40 periods / a month at a time or pay in full for all working day of the month.
  • Tuition will not be refunded under any circumstances.

2/ Tuition for on-campus classes (VND)

 

Students/class

Tuition

(VND)/perio d/class

Tuition (VND)/special subject/class

General

Vietnamese

Specialized

Vietnamese

Special Subject of 2 periods

Special Subject of 3 periods

Special Subject of 4 periods

1

330.000

420.000

3.200.000

3.700.000

4.200.000

2

380.000

480.000

3.200.000

3.700.000

4.200.000

3

480.000

600.000

3.200.000

3.700.000

4.200.000

4-6

650.000

800.000

4.200.000

4.700.000

5.300.000

7-9

750.000

920.000

4.200.000

4.700.000

5.300.000

10 - 12

900.000

1.100.000

4.800.000

5.500.000

6.000.000

13 - 15

1.050.000

1.300.000

4.800.000

5.500.000

6.000.000

 

-Tuition for off-campus classes is calculated based on the tuition multiplier as follows:

</

Distance

Fee Multiplier

Distance

Fee Multiplier