79.000 VND

Nôi dung Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam dành cho sinh viên nước ngoài chủ yếu cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về văn học dân gian Việt Nam: đặc trưng văn học dân gian, các thể loại văn học dân gian, những tác phẩm tiêu biểu,…

Vui lòng gọi số 028 668 17058