Đặng Thị Thái Hà
Thạc sĩ, Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

David G. Marr, trong suốt sự nghiệp của mình, đã dành sự chú tâm đặc biệt đến xã hội Việt Nam thời hiện đại. Trong những công trình như Vietnamese Anticolonialism 1885-1925 [Chủ nghĩa chống thuộc địa Việt Nam: 1885-1925] (1971), Vietnamese Tradition on Trial [Truyền thống Việt Nam trước thử thách: 1920-1945] (1981), ông đã không chỉ đưa ra một cái nhìn khái quát về xã hội Việt Nam từ tiền-hiện đại đến hiện đại nói chung mà còn phơi lộ tình thế phức tạp mà quốc gia này phải đối diện trong những cuộc chạm trán đầu tiên với phương Tây.

Không thể cưỡng lại tiến trình Tây hóa như một định mệnh dân tộc tất yếu, nhưng giới trí thức Việt gần như không bao giờ thôi nỗ lực kiếm tìm những cách thức riêng để bảo tồn văn hóa truyền thống.

 
Những động hướng đầu tiên trong cách đặt vấn đề  phụ nữ (Việt Nam những năm đầu thế kỉ xx  từ diễn giải của David Marr)

 

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay

NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 1086 đến trang 1102)