Hoàng Văn Việt

  1. Đặt vấn đề - Khía cạnh lý thuyết

Về hệ thống chính trị - xã hội, trong giới khoa học và bình luận chính trị - xã hội còn tồn tại nhiều cách hiểu và tiếp cận nghiên cứu khác nhau.

Các nhà khoa học Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản, Úc cho rằng, hệ thống chính trị - xã hội gồm các chủ thể của nó như các cơ quan nhà nước, các đảng chính trị, đôi lúc đồng nhất hệ thống chính trị với chính phủ (Government)[1].

[1]     Xem K.R. Evans, 1996. The Australian Political System. The Jacaranda Press.


Cách tiếp cận hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay – những vấn đề đặt ra
___________________________________________________________

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay

NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 1125 đến trang 1136)