In bài này
Lịch sử - Xã hội Việt Nam
Lượt xem: 330

Huỳnh Đức Thiện*

Đào Anh Thư**

ĐẶT VẤN ĐỀ

Vùng đất Nam Kỳ (Nam Bộ ngày nay), trong đó có Sài Gòn - Chợ Lớn (Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay), là vùng đất mới khai phá và có lịch sử phát triển khoảng hơn 300 năm. Trên vùng lãnh thổ này, những lưu dân người Việt từng bước di cư vào khai khẩn vùng đất hoang vu này và đã thấy tiềm năng lớn về nông nghiệp với điều kiện tự nhiên thuận lợi nên đã định cư và phát triển. Sài Gòn - Chợ Lớn, miền Đông và miền Tây Nam Kỳ đã từng bước hình thành và phát triển gắn bó với nhau.

*     Tiến sĩ, Trường  Đại học KHXH&NV - ĐHQG-HCM.
**   Thạc sĩ, Trường  Đại học KHXH&NV - ĐHQG-HCM.

Vai trò của Sài Gòn - Chợ Lớn trong nền kinh tế Nam Kỳ giai đoạn đầu thế kỷ xx đến 1945
__________________________________________________

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay

NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 1137 đến trang 1146)