In bài này
Lịch sử - Xã hội Việt Nam
Lượt xem: 584

Nguyễn Đức Mậu*

Nguyễn Trường Tộ đặt ra hàng loạt vấn đề để cải cách, mỗi vấn đề như vậy thường xuất phát từ mong muốn bảo vệ, phát triển đất nước. Trong các cải cách đó, có việc vì hướng đến như một cần kíp để đối phó kịp thời nguy cơ mất nước, có việc hướng đến lâu dài, có việc nếu muốn thực hiện thì phải giải phóng khỏi quan niệm, thói quen, cách nghĩ hay phải nhìn nhận lại sự kháng cự lại của những cái đó.

*     Tiến sĩ, Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Cải cách, Duy tân của Nguyễn Trường Tộ:  đặc điểm, tính chất, tầm vóc và quy mô

_______________________________________________________________
Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 1207 đến trang 1222)