PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch

 

Tóm tắt

Bài viết điểm qua tình hình và giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo ngành Việt Nam học ở Khoa Việt Nam học Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đề cập đến cả ba hệ đào tạo, nhưng trọng tâm là chương trình cử nhân chính quy Việt Nam học dành cho người nước ngoài. Bên cạnh khẳng định những mặt mạnh đã làm được, bài viết cũng nêu ra những tồn tại trên đường xây dựng và phát triển của Khoa.

Nâng cao chất lượng đào tạo Việt Nam học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh