TS. Trần Thị Mai Nhân

Tóm tắt

Hiện nay, khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam, nhu cầu phát triển khoa học kỹ thuật để đưa đất nước phát triển, hội nhập đã trở thành nhu cầu bức thiết. Vì vậy, trong một thời gian dài, các mối quan tâm của xã hội hầu như đều hướng về các ngành khoa học tự nhiên và ngành KHXH&NV chưa được chú trọng và đầu tư đúng mức.

Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu