Thu Hằng

Quân đội Pháp chiếm Lạng Sơn tháng 02/1885, dưới sự chỉ huy của tướng Oscar de Négrier, trong cuộc chiến biên giới Việt-Trung.CC/Musee de l’Armé

Nghiên cứu về Việt Nam được người Pháp chú ý ngay từ thế kỷ XVII, bắt đầu từ các nhà truyền giáo dòng tên để phục vụ công việc đến các nhà thực dân trong công cuộc xâm chiếm Việt Nam. Kể từ đầu thế kỷ XX, ngành Việt Nam học phát triển cùng với sự thành lập của trường Viễn Đông Bác Cổ (Ecole française d’Extrême-Orient, EFEO) nhằm mục đích nghiên cứu các nền văn minh phương Đông với các chủ đề chính là nghiên cứu văn khắc, khảo cổ học và ngôn ngữ. Ít nhiều đi theo hướng này còn phải kể đến Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông (Inalco, trước là Langues’O).

Nguyễn Quang Ngọc

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQG Hà Nội

 Việt Nam học (Vietnamology) hay Nghiên cứu Việt Nam (Vietnamese Studies) cũng như Đông phương học (Orientalism) hay Nghiên cứu Đông phương (Oriental Studies) với tư cách là các ngành khoa học thực sự chỉ được hình thành trong quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản ở phương Tây, trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản phương Tây đang tìm cách mở rộng bành trướng và chiếm đoạt các nước phương Đông.

Quỳnh Vũ

Philippe Devillers là một trong những nhà báo Pháp có mặt đầu tiên ở Việt Nam không lâu sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Chứng kiến Nhà nước Việt Nam non trẻ đấu tranh giành độc lập, ông đã sớm hình thành quan điểm tiến bộ, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Ông được biết đến với nhiều danh xưng: Nhà báo, nhà sử học, chuyên gia về lịch sử chính trị Việt Nam và Đông Dương... nhưng có lẽ phù hợp nhất là “người bạn thủy chung của Việt Nam”.

Lương Văn Kế [1]

Tóm tắt. Quốc tế học là ngành học còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Trong xu thế toàn cầu hóa, việc nghiên cứu và giảng dạy quốc tế học có vai trò quan trọng trong việc đưa Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. Bài viết bắt đầu bằng việc xác định rõ nội dung của khái niệm quốc tế học. Tiếp đó, bài viết tập trung làm sáng tỏ các khía cạnh chuyên môn của khu vực học - một lĩnh vực cấu thành quốc tế học - ở các mặt : đối tượng, phạm vi, mục đích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu. Mục đích của bài viết là cung cấp cơ sở lý thuyết làm tiền đề cho việc xây dựng ngành quốc tế học ở Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Giao

Nhà sử học Pháp Jean Chesneaux đã từ trần ngày 23.7.2007 tại tư gia (Boulevard de l'Hôpital, Paris 5), thọ 85 tuổi. 

Thu Tứ

Người nước khác nhìn ta 

Cristophoro Borri 
Paul Doumer 
Pierre Huard 
Tomita Kenji 
John Stevenson và John Guy 
Gerald W. Fry