Từ khóa: ngữ kết quả, tham tố vị từ, sự phân bố khung vị ngữ, sự ràng buộc trong cấu trúc kết quả.

Ngữ kết quả và cấu trúc kết quả tiếng Việt