VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)

Tổng quan

Tổng kết năm học 2017 – 2018 và kế hoạch, phương hướng năm học 2018 - 2019

  • PDF

Tổng kết năm học 2017 – 2018 và kế hoạch, phương hướng năm học 2018 - 2019

Faculty of Vietnamese Studies-History and Development

  • PDF
Read more...

The Faculty of Vietnamese Studies Organizational Structure

  • PDF

The Faculty of Vietnamese Studies Organizational Structure

Faculty of Vietnamese Studies Achievements

  • PDF
Read more...

Kế hoạch chiến lược phát triển khoa Việt Nam học giai đoạn 2015 – 2020

  • PDF

Kế hoạch chiến lược phát triển khoa Việt Nam học giai đoạn 2015 – 2020

Kế hoạch chiến lược phát triển khoa Việt Nam học giai đoạn 2011 – 2015

  • PDF

Kế hoạch chiến lược phát triển khoa Việt Nam học giai đoạn 2011 – 2015

Quyết định phê duyệt kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2015 của Khoa Việt Nam học

  • PDF

Quyết định phê duyệt kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2015  của Khoa Việt Nam học

Tổng kết năm học 2015 – 2016 kế hoạch, phương hướng năm học 2016 - 2017

  • PDF

Tổng kết năm học 2015 – 2016 kế hoạch, phương hướng năm học 2016 - 2017

Tổng kết năm học 2014 – 2015 và kế hoạch, phương hướng năm học 2015 - 2016

  • PDF

Tổng kết năm học 2014 – 2015 và kế hoạch, phương hướng năm học 2015 - 2016

Tổng kết năm học 2013 – 2014 và kế hoạch, phương hướng năm học 2014 - 2015

  • PDF

Tổng kết năm học 2013 – 2014và kế hoạch, phương hướng năm học 2014 - 2015


Home About Us

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn