VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Sinh Viên - Học Viên Tốt Nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2008

STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

08VNH47 Yoon Sun Ae Nu 12/13/1987 Hàn Quốc 2008 2011 Giỏi
08VNH06 Kim Bong Nam nam 2/17/1983 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
08VNH09 Yoon Da Rae nu 12/2/1986 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
08VNH13 Jun Eun Ju nu 3/20/1971 Hàn Quốc 2008 2012 Giỏi
08VNH15 Shin Gu nam 2/22/1983 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
08VNH18 Kim Hee Jung nu 7/29/1987 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
08VNH19 Bin Hye Jeong nu 8/29/1989 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
08VNH21 Kim Hyo Jung nu 1/4/1989 Hàn Quốc 2008 2012 Giỏi
 9 08VNH23 Oh Hyun Joung nu 3/26/1976 Hàn Quốc 2008 2012 Giỏi
10  08VNH25 Shin Ji Hee nu 11/29/1988 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 11 08VNH27 Sim Jong Hun nam 8/2/1983 Hàn Quốc 2008 2012 Giỏi
 12 08VNH28 Choi Ju Young nam 11/17/1980 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 13 08VNH29 Kwon Jung Hwan nam 2/10/1985 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 14 08VNH33 Kim Min Jae nu 10/24/1989 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 15 08VNH35 Jang Myung Whan nam 2/8/1985 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 16 08VNH39 Sung Sang Hoon nam 7/16/1984 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 17 08VNH40 Ahn Sat Byul nu 3/2/1990 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 18 08VNH45 Lee Soo Jin nu 3/2/1989 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 19 08VNH46 Lee Soo Young nam 11/2/1984 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 20 08VNH48 Lee Sun Jae nu 12/7/1979 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 21 08VNH50 Hwang Ui Seon nu 4/26/1989 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 22 08VNH55 Kang Young Ran nu 8/3/1971 Hàn Quốc 2008 2012 Giỏi
 23 08VNH24 Cho Hyung Min nam 1/11/1986 Hàn Quốc 2008 2013 TBK
 24 08VNH41 Shin Se Young nữ   Hàn Quốc 2008 2013 TB
 25 08VNH08 Kim Chung Man nam 1/17/1990 Hàn Quốc 2008 2014 Khá
 26 08VNH11 Kim Dong Hyeon nam 10/2/1989 Hàn Quốc 2008 2014 Khá
 27 08VNH16 Chae Hee Gun nam 2/13/1989 Hàn Quốc 2008 2014 Giỏi
 28 08VNH17 Kim Hee Jea nam 04/06/1989 Hàn Quốc 2008 2014 Khá
 29 08VNH49 Lee Tae Ho nam 24/08/1989 Hàn Quốc 2008 2014 Giỏi
 30 08VNH51 Kim Woo Sung nam 20/06/1989 Hàn Quốc 2008 2014 Khá
 31 08VNH36 Sung Nak Kyung nam 10/7/1989 Hàn Quốc 2008 2015 Khá
 32 08VNH56 Ha Ji Oh nam 04/05/1989 Hàn Quốc 2008 2015 Khá
 33 08VNH57 Bae Jae Hyoung nam 2/10/1989 Hàn Quốc 2008 2015 Giỏi
 34 195VNH00L Lee Jin Ho nam 8/15/1990 Hàn Quốc 2008 2015 Giỏi

Home Graduates BA Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2008

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn