VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Sinh Viên - Học Viên Tốt Nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2010

STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

 1 105VNH0011 Kwon Hye Min nữ 07/02/93 Hàn Quốc 2010 2014 Giỏi
 2 105VNH0012 Park Hye Yeon nữ 27/10/91 Hàn Quốc 2010 2014 Giỏi
 3 105VNH0013 Lim Hyo Sun nữ 23/06/91 Hàn Quốc 2010 2014 TBK
 4 105VNH0015 Jo Keon Bak nam 12/06/87 Hàn Quốc 2010 2014 Khá
 5 105VNH0018 Kim I Seul nữ 11/11/1991 Hàn Quốc 2010 2014 Giỏi
 6 105VNH0019 Pang Lei nữ 26/02/92 Trung Quốc 2010 2014 Giỏi
 7 105VNH0026 Choi Ran nữ 26/09/91 Hàn Quốc 2010 2014 Khá
 8 105VNH002' Kim Saes Byeol nữ 19/08/91 Hàn Quốc 2010 2014 Khá
 9 105VNH0028 Hwang Sara nữ 16/08/91 Hàn Quốc 2010 2014 Giỏi
 10 105VNH0031 Yun Seong Baek nam 09/10/86 Hàn Quốc 2010 2014 Khá
 11 105VNH0033 Lee Soo Kyung nữ 09/11/91 Hàn Quốc 2010 2014 Khá
12  105VNH003' Shin Won Seok nam 01/07/77 Hàn Quốc 2010 2014 Giỏi
 13 105VNH0042 Kang Yoo Seon nữ 30/11/90 Hàn Quốc 2010 2014 Giỏi
 14 105VNH0045 Lee Hyun Seok nam 05/08/1987 Hàn Quốc 2010 2014 Khá
 15 105VNH0016 Kim Kwang Jun nam 11/01/92 Hàn Quốc 2010 2015 Khá
 16 105VNH001' Lee Kyu Sung nam 08/05/87 Hàn Quốc 2010 2015 Khá
 17 105VNH0030 Jung Seok Bae nam 06/05/87 Hàn Quốc 2010 2015 Khá
 18 105VNH0035 Hong Sung Yeon nam 1/19/1991 Hàn Quốc 2010 2015 TBK
 19 105VNH0038 Ahn Woo Jin nam 23/05/86 Hàn Quốc 2010 2015 TBK
 20 105VNH0044 Kang Yun Ja nữ 05/06/83 Hàn Quốc 2010 2015 Jun-15

Home Graduates BA Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2010

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn