VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Программа бакалавриата по профилю “Вьетнамистикa”
по стандартам Университетской сети АСЕАН (АUN)

Reseach

Các bài báo khoa học

 • PDF

Bài viết của giảng viên Khoa Việt Nam học đã được công bố ở kỷ yếu hội thảo, tạp chí chuyên ngành.
Stt

Tác gi

Bài báo

Ngun

1.

Võ Thị Ngọc Ân

 1. Hiện tượng chuyển loại trong tiếng Việt và tiếng Anh - ứng dụng vào dạy tiếng
 2. Tổng quan về hiện tượng chuyển loại trong tiếng Việt và tiếng Anh
 3. Chuyển loại trong tiếng Anh dưới góc nhìn ngôn ngữ học hình thức và ngôn ngữ học tri nhận
 1. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống - 2013
2.

Phan Thái Bình

 1. Bàn về văn hoá ứng xử của người Việt trong mắt người nước ngoài giai đoạn hiện nay
 2. Sự cần thiết của người giảng viên về việc am hiểu văn hoá của học viên
 3. Vài nét về phương pháp dạy tiếng Việt qua hình ảnh
 1. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
3.

Bùi Phương Chi

 1. Áp dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài
 2. Một vài khảo sát về đặc điểm văn hoá của người châu Âu và người Việt thể hiện qua lời khen
 3. Một số điểm cần chú ý trong việc giảng dạy các câu bác bỏ
 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 3. Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008
4.

Phan Trần Công

 1. Ghi nhận bước đầu về ngữ âm tiếng Tà Mun ở Tây Ninh
 2. Phát âm theo phương ngữ Nam Bộ - những ưu điểm và hạn chế
 3. Luyện phát âm đối với nguyên âm tiếng Việt cho học viên Hàn Quốc
 4. Hoạt động luyện nghe theo hướng phối hợp kỹ năng
 5. Luyện phát âm đối với thanh điệu tiếng Việt
 6. Các hoạt động hội thoại trình độ sơ cấp trên lớp
 7. Phương pháp dạy phát âm cho người bắt đầu học tiếng Việt từ lý thuyết đến thực tiễn dạy tiếng
 8. Cách dạy nhóm từ “Vẫn”, “Cứ”, “Còn” cho người nước ngoài
 1.  Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 5. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 6. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006
 8. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
5.

Lê Khắc Cường

 1. Phương ngữ tiếng Stiêng
 2. Hệ thống chữ viết tiếng Stiêng và vấn đề xây dựng từ điển đôí chiếu Việt – Stiêng, Siêng – Việt
 3. 15 năm Khoa Việt Nam học, Trường ĐH KHXH & NV, ĐH QG TP HCM
 4. Ghi nhận bước đầu về ngữ âm tiếng Tà Mun ở Tây Ninh
 5. Tiếng Việt trong “sách sổ sang chép các việc” của Philiphê bỉnh Vietnamese in ““sách sổ sang chép các việc” of Philiphê bỉnh
 6. Việc nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số tại Việt nam
 7. Danh ngữ tiếng Stiêng
 8. Hệ thống chữ viết tiếng Stiêng và vấn đề xây dựng từ điển đối chiếu Việt – Stiêng, Stiêng – Việt
 9. Ngôn ngữ báo chí tiếng Việt từ Gia Định báo đến báo trực tuyến
 10. Tổng quan hoạt động NCKH về Nam Bộ giai đoạn 2006-2008 của trường ĐH KHXH&NV - Đại học Quốc gia TP.HCM
 1. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống - 2013
 4. In trên Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013
 5. In trên tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống tháng 12/2013
 6. Báo cáo tham dự Hội thảo quốc tế về Nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Loan - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 tại Đài Loan
 7. Tập san KHXH&NV, số 50-2011
 8. Tạp chí KHXH, số 03-2010
 9. Gia Định báo-2006
 10. Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu khoa học xã hội Nam Bộ 2008
6.

Đinh Thị Dung

 1. Hồ Chí Minh và hành trình kết nối văn hóa  đông – tây
 2. Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với việc sử dụng thời gian rỗi từ góc độ văn hóa
 1. Tạp chí ĐH Sài Gòn, 6-2011
 2. Hội Thảo khoa học. “Văn Hóa thời gian rỗi”, Khoa Văn Hóa học, ĐHKHXH-NV TP HCM, 12-2012
7.

Đào Mục Đích

 1. Một số đặc điểm của từ ngữ cổ tiếng Việt trên báo chí tiếng Việt ở Australia
 2. Phân tích một vài đặc điểm thanh điệu tiếng Việt của người Úc trẻ góc Việt (ứng dụng cho việc dạy tiếng Việt)
 3. Mấy nhận xét về tiếng Việt trên một số tờ báo của người Việt ở hải ngoại
 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
8.

Nguyễn Duy Đoài

 1. Nghi thức Tế lễ Âm hồn ở huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi
 2. Tín ngưỡng thờ cúng âm hồn ở Lý Sơn – Quảng Ngãi
 3. Tín ngưỡng thờ cúng cá Ông ở lân cận Đông Hải xã An Hải huyện đảo Lý Sơn
 4. Những yếu tố ảnh hưởng đến sinh viên nước ngoài học tại khoa Việt Nam học
 1. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH  Hà Nội, 2013
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH  Hà Nội, 2011
9.

Chu Thị Quỳnh Giao

 1. Một nghiên cứu về lớp học tiếng Việt
 2. Luyện phát âm đối với nguyên âm tiếng Việt cho học viên Hàn Quốc
 3. Hoạt động luyện nghe theo hướng hợp kỹ năng
 4. Luyện phát âm đối với thanh điệu tiếng Việt
 5. Các hoạt động hội thoại trình độ sơ cấp trên lớp
 6. Khảo sát lỗi từ vựng ngữ pháp trong kỹ năng viết tiếng Việt của học viên nước ngoài
 7. Áp dụng trò chơi ngôn ngữ trong việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
 1. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 5. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 6. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
10.

Trần Thị Minh Giới

 1. Phan Bội Châu – con đường từ nha nho yêu nước đến nhà văn chính trị
 2. Giới thiệu một cách dạy viết cho học viên nước ngoài: sáu bước triển khai trong một buổi dạy viết
 3. Giới thiệu một cách dạy phát triển từ vựng qua chủ đề cho học viên nước ngoài
 4. Thử đánh giá việc biên soạn giáo trình tiếng Việt như một ngoại ngữ
 5. Giảng dạy môn nói – Một vài vấn đề về lý thuyết và thực hành
 6. Thử nêu một cách dạy văn học Việt Nam cho sinh viên nước ngoài
 7. Thử nêu một cách dạy Văn học Việt Nam cho sinh viên nước ngoài
 8. Một phương pháp giảng dạy môn viết trình độ trung cấp
 9. Phương pháp lấy học viên làm trung tâm và thủ pháp phân nhóm trong học tiếng
 10. Phát triển giáo dục – Đào tạo là động lực của sự phát triển kinh tế - Xã hôi
 11. Cách vận dụng các mẫu câu vào việc thực hành tiếng Việt cho người nước ngoài ở giai đoạn đầu
 12. Vài nét cơ bản về cách dạy từ vựng và mở rộng vốn từ cho học viên
 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 5. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 6. Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007
 8. Kỷ yếu HTKH, Nxb.ĐHQG Hà Nội, 2006
 9. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
 10. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
 11. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004
 12. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
11.

Bùi Thị Duyên Hà

 1. Lỗi dùng từ Hán Việt của học viên, sinh viên nước ngoài
 2. Lỗi từ Hán Việt trong bài viết của học viên, sinh viên nước ngoài học tiếng Việt
 3. Biến thề Hán Việt trong tiếng Việt
 4. Một số đề xuất trong cách dạy từ Hán – Việt cho người nước ngoài
 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
 3. Kỷ yếu HTKH), Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
12.

Nguyễn Thị Thanh Hà

 1. Một nghiên cứu về lớp học tiếng Việt
 2. Nghiên cứu di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam – các vấn đề về phương pháp tiếp cận (Từ nghiên cứu trường hợp Khu đô thị cổ Hội An)
 3. Ứng dụng tài liệu trực quan (Visual Materials) vào dạy nghe hiểu ở trình độ trung – cao cấp
 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
 3. Kỷ yếu HTK, Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012
13.

Bùi Thị Duyên Hải

 1. Một số đề xuất trong cách dạy từ Hán Việt cho người nước ngoài
 2. Biến thể Hán Việt trong tiếng Việt


Nguyễn Thị Ngọc Hân

 1. Sắc thái nghĩa của đi, nhé, đã trong câu cầu khiến
 2. Nguồn từ vựng tái tạo của sinh viên nước ngoài học tiếng Việt: một vấn đề cần lưu ý
 3. Dạy ngữ pháp tiếng Việt theo kiểu bật thang cho học viên người nước ngoài trình độ sơ cấp
 4. “và” – trong cách viết của một số học viên người Hàn Quốc
 5. Hoạt động thực hành trong lớp hội thoại tiếng Việt cho học viên người nước ngoài
 6. Mấy phân biệt về cách dùng từ đượccó th cho sinh viên Nhật
 7. Nguồn từ vựng sản sinh của sinh viên nước ngoài học tiếng việt: Một vấn đề cần lưu ý
 8. Tiểu từ tình thái cuối câu và vai trò gắn kết với các kiểu phát ngôn
 9. Sự chuyển nghĩa của từ tình thái trong câu phát ngôn tiếng Việt

1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013

2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013

3. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013

4. Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống - 2013

7. Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb.    ĐHQG Hà Nội, 2008
8. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG    Hà Nội, 2006
9. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG  Hà Nội, 2003

14.

Lê Thị Minh Hằng

 1. Cách sử dụng danh từ đơn vị tiếng Việt - dưới góc độ dạy tiếng
 2. Biến thể cú pháp của cấu quan hệ và việc dạy tiếng
 3. Cấu trúc điều kiện tiếng Việt và các nguyên lý hội thoại 
 4. “NP gì cũng …” và “ NP nào cũng …”
 5. "Khi nào ..." - Giả định hay hiện thực?
 6. Biến thể cú pháp của câu quan hệ và việc dạy tiếng
 7. Các phương tiện biểu hiện tính giả định phản thực (Counterfactual) ở câu điều kiện tiếng Việt (Đối chiếu vời tiếng Nhật)
 8. Quan hệ nhân quả và khung đề điều kiện
 9. Cấu trúc điều kiện tiếng Việt và các nguyên lý hội thoại
 10. So sánh các hình thức liên kết trong câu điều kiện tiếng Việt và tiếng Nhật
 11. Câu điều kiện và cái cho sẵn
 12. Thế / Vậy - dưới góc độ thực hành tiếng
 13. Quan hệ nhân quả và câu điều kiện
 14. Một đề nghị phân loại câu điều kiện tiếng Việt
 15. Khảo sát một số hành vi ngôn ngữ gián tiếp trong câu điều kiện tiếng Việt
 16. Vài thể hiện của từ “ở” tiếng Việt so sánh với tiếng Nhật
 1. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013 
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
 5. Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống - 2013
 6. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
 8. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006
 9. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004
 10. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
 11. Tạp chí Ngôn ngữ, số 7/2013, H
 12. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1/2010, H.
 13. Tạp chí Ngôn ngữ, số 8/2009
 14. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2/2004, H.
 15. Tạp san Khoa học xã hội & nhân văn, số 24-2003, Trường Đại học KHXH&NV Tp.HCM.
 16. Tạp chí Ngôn ngữ, 1/2002, H.


15.

Nguyễn Thị Hê

 1. Về một số vị từ chỉ hoạt động tri nhận
 2. Đại từ “ai” trong tiếng Việt
 3. Về một số vị từ chỉ hoạt động tri nhận
 4. Khai thác một bài đọc có hiệu quả dễ hay khó?
 5. Dùng hình ảnh làm phương tiện dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ
 6. Dùng hình ảnh làm phương tiện dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ
 7. So sánh cách diễn đạt cấu trúc vị từ tác động – kết quả trong tiếng Việt và tiếng Anh
 8. Vài suy nghĩ về việc dạy văn học dân gian cho người nước ngoài
 9. Vài suy nghĩ về cách dạy nói tiếng Việt cho người nước ngoài
 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 5. Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008
 6. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
 8. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004
 9. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
16.

Huỳnh Công Hiển

 1. Phân tích và dạy cho các học viên người nước ngoài về các từ xưng hô trong tiếng Việt
 2. Phương thức tam đoạn luận hàm ẩn
 3. Phân tích và dạy cho học viên người nước ngoài về nhóm từ biểu đạt ý nghỉa khả năng có thể, được, nổi trong tiếng Việt
 4. Phân tích và dạy cho học viên người nước ngoài về nhóm từ biểu đạt ý nghĩa khả năng có thể, được, nổi trong tiếng Việt
 5. Phân tích và dạy học viên người nước ngoài về hệ thống các câu hỏi về thời gian trong tiếng Việt
 6. Hình vuông lo6gic tạo ý nghĩa hàm ẩn về khẳng định và phủ định trong phát ngôn tiếng Việt
 1. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 3. Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007
 5. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004
 6. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
17.

Nguyễn Văn Huệ

 1. Từ sao phỏng trong tiêng Việt
 2. Đại từ “Nói” và vấn đề chủ ngữ trong tiếng Việt
 3. Tiếng Việt cho người nước ngoài : A Bê  Xê hay A Bờ Cờ
 4. Về việc xác định những đặc điểm của tiếng Việt như một ngoại ngữ
 5. Một số kỹ thuật dạy phát âm tiếng Việt
 6. Vấn đề dạy ngữ pháp tiếng Việt cho người nước ngoài
 7. Vấn đề dạy ngữ pháp tiếng Việt cho người nước ngoài
 8. Từ cách sử dụng “Rất” , “Quá” , “Lắm” nghĩ vế vấn đề vị ngữ trong tiếng Việt
 9. Loại suy và sự thành lập của một số từ láy tiếng Việt
 10. 10. So sánh từ chỉ loại trong tiếng Việt với từ chỉ loại trong tiếng Raglai
 11. Văn hoá trong việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 5. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 6. Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007
 8. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006
 9. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005.
 10. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004
 11. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
18.

Võ Thanh Hương

 1. Dùng “cả”, “tất cả” thế nào cho đúng?
 2. Sự ảnh hưởng của “giới” trong ngôn từ “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”
 3. Những lỗi thường gặp trong các bài viết của học viên nước ngoài học tiếng Việt
 4. Cách soạn một bài đọc hiểu
 5. “Dĩ nhiên” , “Đương nhiên” và “Tất nhiên” có khác nhau?
 6. “Dĩ nhiên” , “đương nhiên” và “Tất nhiên” có khác nhau?
 7. Dùng “Nào … Cũng” và “Gì … Cũng” thế nào cho đúng
 8. Ngôn ngữ quảng cáo – Một lĩnh vực đặc thù của phương ngữ xã hội
 9. Văn bản quảng cáo xét trên bình diện cấu trúc


 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 5. Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008
 6. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
 8. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
 9. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
19.

Nguyễn Trúc Hường

 1. “Nhau” – Một vài từ khó sử dụng cho học viên người nước ngoài
 2. Phân biệt “Xong”,”Hết”,”Kết thúc” như thế nào để sử dụng cho đúng?
 1. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012
20.

Nguyễn Thu Lan

 1. Sự khác biệt về động cơ học tiếng Việt của sinh viên chính quy và học viên ngắn hạn Khoa Việt Nam học
 2. Bước đầu nghiên cứu sự khác biệt về động cơ học tiếng Việt của sinh viên chính quy và học viên ngắn hạn tại khoa Việt Nam học, trường đại học KHXH và Nhân văn
 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
21.

Lê Thị Hồng Minh

 1. Tình hình đào tạo tiếng Việt và Việt Nam học tại Hàn Quốc
 2. Vai trò ngôn ngữ nhân vật trong Truyện Kiều
 1. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015

22.

Cù Thị Minh Ngọc

 1. Ảnh hưởng của văn hóa trong việc học các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt của người Hàn Quốc
 2. Vài suy nghĩ về việc sử dụng con vật trong lối nói so sánh ví von của người Việt
 3. Một số khó khăn của người Hàn khi học nói tiếng Việt
 1. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012

23.

Trần Trọng Nghĩa

 1. Về cái hài trong ngôn ngữ
 2. Một số yếu tố cơ bản trong gây cười bằng ngôn ngữ
 3. Lí lẻ trong lập luận trào phúng - Châm biếm
 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống - 2013
24.

Trần Thị Mai Nhân

 1. "Đá" trong tâm thức của người Việt
 2. Đổi mới nghệ thuật kết cấu tác phẩm trong tiểu thuyết Việt Nam cuối thế kỷ XX
 3. Về vấn đề tâm linh trong văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới
 4. Tính “trò chơi” trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới
 5. Phát huy hiệu quả của phương pháp thuyết trình – thảo luận nhóm trong giảng dạy văn hóa Việt Nam cho sinh viên nước ngoài
 6. “Thử tài văn học” – Một hình thức sinh hoạt bổ ích đối với sinh viên nước ngoài khi học môn văn học Việt Nam
 7. Một số hình thức hỗ trợ tích cực trong việc giảng dạy môn văn học Việt Nam cho sinh viên nước ngoài
 1. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
 5. Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013
 6. Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
25.

Nguyễn Vân Phổ

 1. Ngữ pháp, ngữ nghĩa của "thôi" , "ngừng"
 2. Vài ghi nhận về chính tả tiếng Việt
 3. Một đề nghị về nội dung môn viết danh cho sinh viên nước ngoài học tiếng Việt
 4. Ngữ dụng học và dạy tiếng
 5. Ngữ nghĩa và ngữ pháp của "Chú ý","Để ý", "Lưu ý"
 6. Tiếng Việt qua một số báo
 7. Trao đổi ý kiến một đề nghị về nội dung môn viết dành cho sinh viên nước ngoài học tiếng Việt
 8. Ngữ dụng học và việc dạy tiếng
 9. Ngữ cảnh và lởi dẫn trong hội thoại
 10. Giới từ Về đi Với vị từ Nói
 11. Nhận xét về hiện tượng bất đối xứng ít – nhiều
 12.  Về hai từ: ”thậm chí” và ”ngay cả”
 13. ”Có...đâu” và ”Không...đâu”
 14. ’Mặc dù’, ’nhưng’ và quan hệ nhượng bộ”
 15. ”’Bắt đầu’ và thể khởi phát tiếng Việt”
 16. ”Nghĩa của ’mới’
 17. ”Vị từ tri giác tiếng Việt”
 18. ”Ngữ nghĩa của ’luôn’
 19. ”Về lời dẫn trực tiếp”
 20. ”Vài nhận xét về ngữ nghĩa vị từ cảm giác”
 21. “Ngữ cảnh và lời dẫn trong hội thoại nhìn từ lý thuyết quan yếu”
 22. “Lời dẫn và quy chiếu trong văn chương – nhìn từ lý thuyết quan yếu”
 23. “Một vài quan sát về giới từ trong quan hệ chủ cách – tặng cách (đích) tiếng Việt”
 24. “Một số vấn đề chung quanh vị từ ‘nói’”,
 25. “Ứng dụng lý thuyết thông tin khảo sát chữ viết Quốc ngữ”
 26. “Một cứ  liệu về trật tự các yếu tố của từ ghép song song”
 1. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 4. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 5. Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống - 2013
 6. Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006
 8. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
 9. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004
 10. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
 11. Tạp chí Ngôn ngữ, số 11/2013, H
 12. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 4(24), 7/2013, H
 13. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4/2013, H
 14. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2/2012, H
 15. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2/2011, H
 16. Tạp chí Ngôn ngữ, số 7/2010, H.
 17. Tạp chí Ngôn ngữ, số 8/2009, H.
 18. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2/2009, H.
 19. Tạp chí Ngôn ngữ,  số 8/2008, H
 20. Tạp chí Ngôn ngữ, số 5/2007, H
 21. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4/2005, H
 22. Tạp san Khoa học xã hội & nhân văn, số 32, Trường Đại học KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh.
 23. Tạp chí Ngôn ngữ, số 5/2004, H.
 24. Tạp chí Ngôn ngữ, 6/2002, H.
 25. In trong Chữ Quốc ngữ và sự phát triển chức năng xã hội của tiếng Việt, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 1997, tr.61-75
 26. In trong Chữ Quốc ngữ và sự phát triển chức năng xã hội của tiếng Việt, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 1997, tr.76-94
26.

Nguyễn Thanh Phong

 1. Vấn đề giới tính trong ngôn ngữ - Bước đầu khảo sát các từ liên quan đến giới tính trong vốn từ được ghi nhận ở tự điển tiếng Việt
 2. Dạy ngữ pháp – viết qua đọc hiểu
 3. Dùng “cả”, “tất cả” thế nào cho đúng?
 4. Dùng “Cả” , “Tất cả” thế nào cho đúng?
 5. Những lỗi thường gặp trong các bài viết của học viên nước ngoài học tiếng Việt
 6. Cách soạn một bài đọc hiểu
 7. Thêm một kỹ năng dạy ngữ pháp – viết qua đọc hiểu tiếng Việt cho người nước ngoài
 8. Dùng “Nào … Cũng” và “Gì … Cũng” thế nào cho đúng
 9. Mấy kinh nghiệm về kỹ năng dạy nghe – hiểu tiếng Việt cho người nước ngoài
 10. Vài nghi nhận về những kết hợp biểu thị nghĩa mức độ cao


 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012
 5. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 6. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006
 8. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
 9. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
 10. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
27.

Nguyễn Thị Diễm Phương

 1. Văn hóa xưng hô của người Việt
 2. Tính nguyên hợp trong lễ hội Thánh Gióng
 3. Ứng dụng bản đồ tư duy trong việt dạy và học kỹ năng Nói – Viết tiếng Việt
 4. Văn hoá xưng hô của người Việt
 5. Vài trao đổi về phương pháp triển khai một bài đọc hiểu tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài trình độ trung cấp
 6. Tìm hiểu về động từ “Bị” trong Tiếng Việt (So sánh với cấu trúc bị động trong tiếng Anh)
 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 5. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 6. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007
28.

Nguyễn Thị Kim Phượng

 1. Tiết trinh của người phụ nữ Việt Nam qua ca dao Việt
 2. Tìm hiểu sơ lược về sự tiếp nhận chữ trung nho giáo của người Việt Nam
 3. Cách tiếp cận từ  “Lại” theo ngữ nghĩa
 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006
29

Trần Thị Tâm

 1. Luyện phát âm đối với nguyên âm tiếng Việt cho học viên Hàn Quốc
 2. Hoạt động luyện nghe theo hướng phối hợp kỹ năng
 3. Luyện phát âm đối với thanh điệu tiếng Việt
 4. Các hoạt động hội thoại trình độ sơ cấp trên lớp
 5. Một đề nghị về việc nâng cao kỹ năng tiếp nhận thông tin cho người học nghe
 6. Vài ghi nhận về những kết hợp biểu thị nghĩ mức độ cao
 7. Việc dạy các kiểu câu chất vấn – bác bỏ cho học viên nước ngoài học tiếng Việt
 1. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 5. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
 6. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003

30.

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 1. Phương pháp dạy học Task-Based Language Teaching và khả năng ứng dụng vào việc dạy "Tiếng Việt thương mại"
 2. Ứng dụng rubrics trong giảng dạy, học tập và đánh giá
 1. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
31.

Nguyễn Thị Thanh Truyền

 1. Sự biến đổi của âm chính trong các vần có âm cuối của thổ ngữ Sơn Tịnh-Quảng Ngải
 2. Về các đơn vị "Chỉnh chu" , "Cỉn chu"?
 3. Xu hướng đơn tiết hóa trong tiếng Châu Ro
 1. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015
 2. Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống - 2013
 3. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013 

32.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Gia tài văn chương của Thiệu Trị qua Đại Nam thực lục

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013

33.

Đinh Lê Thư

 1. Cách sử dụng các phó từ chỉ mức độ rất – quá – lắm, hơi - khá
 2. Bước đầu tìm hiểu hệ thống địa danh tỉnh Trà Vinh
 3. Quan niệm đa chiều về giới trong tục ngữ tiếng Việt
 4. Bàn v âm tc thanh hu m đu âm tiết tiếng Vit
 5. Đc tính thi gian ca ph âm đu trong tiếng Vit
 6. Nhng biến th v phương thc cu to ph âm đu trong các tiếng đa phương min Bc Vit Nam
 7. S hin thc hóa v mt ng âm ca thế đi lp vô thanh- hu thanh ca các ph âm đu trong tiếng Vit
 8. Tiếng Mnông : s phân chia và thng nht phương ng
 9. Cách s dng t ch mc đ trong tiếng Vit : rt – quá- lm, hơi-khá. Trong “ Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ”

10. T xưng hô và t thân tc trong tiếng Mnông

11. Mt s vn đ cn nghiên cu gii quyết đ cng c và phát trin giáo dc vùng đng bào Khmer Nam B. Nam Bộ”. Trong “Phát triển giáo dục vùng đồng bào Khmer

12. Ph cp giáo dc trung hc cơ s vùng đng bào Khmer Nam Bthc trng và gii pháp.Trong “ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Những vấn đề kinh tế-văn hóa- xã hôi.

13. Reduplication in M’nong Language.

14. Personal pronouns and kinship terms in the Mnong and Vietnamese.Trong ‘Những vấn đề Khoa học Xã hội và Nhân văn

15. Giao thoa ngôn ng - vn đ cn lưu ý khi dy và hc tiếng Hàn (trường hp giao thoa ngôn ng cp đ Ng âm- Âm v hc).

16. H thng Ph âm đu tiếng Nùng Loi

17. Hin tượng k húy trong các công trình nghiên cu Hán Nôm ca giáo sư Nguyn Tài Cn

18. Hiu khái nim qua s tương đng và đi lp v ý nghĩa ca t

19. Nhng t ch chùa trong tiếng Vit

20. Tiếng Khmer ( Gérard Diffloth). Đinh Lê Thư dịch, Trong “ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Những vấn đề kinh tế-văn hóa- xã hôi.

 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
 4. T/c Ngôn ngữ, số 3/1982, tr. 47-51
 5. Khoa học xã hội, số 1/1983, tr.55-62.
 6. T/c Ngôn ngữ, số 1/1984, tr. 9-15.
 7. T/c Ngôn ngữ, số 1/1985, tr.
 8. Phần A: Khoa học xã hội, số 1/1994, tr.71-79.
 9. Nxb. Giáo dục, 1995,tr. 152-162.
 10. Tập san KHXH và NV, số 15  năm 2000.
 11. Nxb. Đại học Quốc gia, TP. HCM. 2003, tr. 17-34.
 12. Nxb. Tổng hợp TP.HCM, tr.76-85.
 13. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế SEALS VII,  Kulalumpur. Malaysia, 1997.
 14. Chuyên đề Ngôn ngữ học, tr.735-743
 15. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Giảng dạy tiếng Hàn, Hà Nội, 2005
 16. Kỷ yếu Hội thảo về Đông Nam Á , do Khoa Đông phương tổ chức tại TP.HCM, 2007
 17. Tap chí Từ điển học và Bách Khoa thư, số 3 (11) tháng 5/2011
 18. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 1(15), tháng 1/2012.
 19. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 1(21), tháng 1/2013.
 20. Nxb. Tổng hợp TP.HCM, tr 439-451
34. Huỳnh Đức Thiện Chính sách phát triển làng nghề của một số quốc gia ở châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015
35.

Nguyễn Thị Thanh Trúc

 1. Xu hướng đơn tiết hóa trong tiếng Châu Ro
 2. Ngữ pháp giao tiếp - ứng dụng vào việc dạy tiếng
 3. Đặc trưng cú pháp – ngữ nghĩa của chuỗi vị từ kết quả tiếng Việt
 4. Ngữ pháp giao tiếp - Ứng dụng vào việc dạy tiếng
 5. Ứng dụng tài liệu trực quan (Visual Materials) vào dạy nghe hiểu ở trình độ trung – cao cấp
 6. Thử nghiệm dạy viết phân tích văn bản mẫu
 7. Thủ thuật dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
36.

Phạm Văn Trước

 1. Ứng dụng bản đồ tư duy trong việt dạy và học kỹ năng Nói – Viết tiếng Việt
 2. Vài trao đổi về phương pháp triển khai một bài đọc hiểu tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài trình độ trung cấp
 3. Cách tiếp cận từ  “Lại” theo ngữ nghĩa
 1. Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012
 2. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006
37.

Phan Thị Yến Tuyết

 1. Những loại hình kinh tế biển, đảo và tiềm năng kinh tế tại vùng biển Nam Bộ, Việt nam -  Tiếp cận sinh thái văn hóa (cultural ecology)
 2. Văn hóa của cư dân miền Đông Nam Bộ - tiếp cận sinh thái văn hóa
 3. Dwellings of Old Saigon
 4. Tín ngưỡng thờ mẫu và nữ thần từ chiều kích văn hóa biển
 5. Một số suy nghĩ về vấn đề sinh viên nước ngoài của Khoa Việt Nam học tham gia nghiên cứu khoa học
 6. Kinh tế - Văn hóa – xã hội ở vùng biển Nam Bộ và vấn đề phát triển bền vững
 7. Phương pháp giảng dạy văn hoá Việt Nam cho sinh viên nước ngoài
 8. Tiếp cận lý thuyết và một số phương pháp cần được giảng dạy trong ngành Việt Nam học
 1. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 4. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 5. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
 6. Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012
 8. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011

38.

Trần Thị Tươi

 1. Giấc mơ như một cổ mẫu trong truyện ngắn Việt Nam đương đại
 2. “Nghệ thuật Dionysos” như một diễn ngôn trong thơ Thanh Tâm Tuyền
 3. Xu hướng “giải huyền thoại” trong một số truyện ngắn Việt Nam đương đại
 4. Đọc truyện ngắn Việt Nam đương đại dưới góc nhìn biểu tượng (Khảo sát một số biểu tượng tiêu biểu)
 1. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
39.

Trần Thuỷ Vịnh

 1. Các kiểu loại truyện cười dưới góc độ mơ hồ ngôn ngữ (minh họa qua tiếng Việt và tiếng Anh)
 2. Hiện tượng mơ hồ trong giếng Việt và tiếng Anh – Những tương đồng và khác biệt
 3. Về cách dạy phát âm tiếng Việt và tiếng Anh
 4. Dấu phẩy với nghĩa của câu trong tiếng Việt và tiếng Anh
 5. Về truyền tải kiến thức văn hóa trong giảng dạy tiếng Việt cho học viên nước ngoài
 6. Một số thủ pháp đặt câu hỏi trong giảng dạy
 7. Về phương pháp giao tiếp trong dạy tiếng
 8. Tổng quan hoạt động NCKH về Nam Bộ giai đoạn 2006-2008của trường ĐH KHXH&NV - Đại học Quốc gia TP.HCM
 9. Mơ hồ cú pháp trong tiếng Việt và tiếng Anh
 10. Vài phương thức làm mất mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng An
 11. Mơ hồ từ vựng trong tiếng Việt và tiếng Anh
 12. Ảnh hưởng của loại hình ngôn ngữ đến hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh
 13. Vài nhận xét về cách chuyển dịch câu mơ hồ từ vựng và mơ hồ cú pháp của chương trình dịch tự động Evtrans 2.0
 14. Câu mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh dưới góc độ của người học tiếng
 15. Vài nhận xét về việc dạy phát âm tiếng Việt và tiếng Anh 
 16. Vài nhận xét về câu phủ định trong tiếng Việt và tiếng Anh


 1. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
 4. Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống - 2013
 5. Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013
 6. Kỷ HTKH, Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010
 8. Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu khoa học xã hội Nam Bộ 2008
 9. Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 2007
 10. Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, số 3, 2006
 11. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, 2006
 12. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
 13. Tập san Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 26-năm 2004
 14. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
 15. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
 16. Tạp chí Phát triển Khoa học Côngnghệ (chuyên san KHXH & NV), năm 2000


40.

Nguyễn Thị Hoàng Yến

 1. Dạy học truyện ngắn cho học viên người nước ngoài
 2. Về một số vị từ chỉ hoạt động tri nhận
 3. Cho trong tiếng Việt, so sánh với các kết hợp có nghĩa tương đương trong tiếng Nhật
 4. Thử nêu một số cách dạy bảng chữ cái tiếng Việt cho học viên người nước Hàn Quốc
 5. Thử nêu một cách dạy học truyện ngắn cho học viên người nước ngoài
 6. Làm thế nào để dạy nghe hiệu quả
 7. So sánh một số cách nói gây khiến trong tiếng Anh, tiếng Nhật với những từ biểu thị ý gây khiến trong tiếng Việt
 8. So sánh một số cách nói gây khiến trong tiếng Anh, tiếng Nhật với những từ biểu thị ý gây khiến trong tiếng Việt

10. Suy nghĩ bước đầu về phương pháp dạy viết cho học viên nước ngoài hệ chính quy

11. Một vài cách dùng của tiểu từ Thì trong tiếng Việt

 1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
 3. Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013
 4. Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp - HCM, 2012
 5. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 6. Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
 7. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007
 8. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004
 9. Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008
 10. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003Phụ Lục
 

 1. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - VNH_số 18_2015
 2. Tạp chí phát triển khoa học công nghệ - tập 16 - 2013
 3. Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt - Kỷ yếu hội thảo khoa học - 2013
 4. Ngôn ngữ và đời sống số 12 (218) - Tạp chí của hội ngôn ngữ học Việt Nam - 2013
 5. Việt Nam học - tuyển tập - 2013
 6. Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt - Kỷ yếu hội thảo khoa học 2011
 7. Việt Nam học và Tiếng Việt - Kỷ yếu hội thảo khoa học 2010
 8. Nghiên cứu giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt - Kỷ yếu hội thảo khoa học 2009
 9. Giảng dạy Tiếng Việt như một ngoại ngữ - Kỷ yếu hội thảo khoa học 2008
 10. Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học cho người nước ngoài - Kỷ yếu hội thảo khoa học 2007
 11. Việt Nam học và Tiếng Việt - Kỷ yếu hội thảo khoa học 2006
 12. Một số vấn đề về nội dung và phương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ - Kỷ yếu hội thảo khoa học 2005
 13. Tiếng Việt và phương pháp dạy tiếng - Kỷ yếu hội thảo khoa học 204
 14. Tiếng Việt và Việt Nam học cho người nước ngoài - Kỷ yếu hội thảo khoa học 2003

Home Researches Research

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn