VNS

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)Korean(Republic of Korea))JapanRussian (CIS)
Chương trình đào tạo cử nhân
ngành Việt Nam học đạt chuẩn AUN-QA

Đào tạo Việt Nam học

Chương trình Đại học
Chương trình Đại học
Chương trình
Lịch học
Chương trình 2 + 2
Chương trình
Lịch học
Chương trình 3 + 1
Chương trình
Lịch học
Kết quả kiểm tra
Thực tế
Chương trình Đại học trực tuyến
Chương trình
Lịch học
Phiếu khảo sát môn học
Chương trình Sau Đại học
Chương trình Thạc sĩ Việt Nam học
Các khóa Cao học
Lịch học
Kết quả kiểm tra
Thông báo
Phiếu khảo sát dành cho SV cao học
Chương trình Văn hóa
Chương trình
Chương trình Tiến sĩ
Phiếu khảo sát
Biểu mẫu
Hướng dẫn

Orientation for new students school year 2012-2013

  • PDF.

From September 5th to 7th, new student orientation program was held in Binh Chau Hotspring. Participants are the Board of Directors, head teachers and  freshmen. The Orientation program was designed to help freshmen to know well about academy program, the environment, regulations of the faculty as well as the university. This was also the chance for new students make acquaintance with head teachers and classmates.

From September 5th to 7th, new student orientation program was held in Binh Chau Hotspring. Participants are the Board of Directors, head teachers and  freshmen. The Orientation program was designed to help freshmen to know well about academy program, the environment, regulations of the faculty as well as the university. This was also the chance for new students make acquaintance with head teachers and classmates.

From September 5th to 7th, new student orientation program was held in Binh Chau Hotspring. Participants are the Board of Directors, head teachers and  freshmen. The Orientation program was designed to help freshmen to know well about academy program, the environment, regulations of the faculty as well as the university. This was also the chance for new students make acquaintance with head teachers and classmates.


Home Đào tạo Chương trình Đại học Thực tế Orientation for new students school year 2012-2013

Copyright © 2012 Department of Vietnamese Studies in University of Social Sciences & Humanities
10 - 12 Dinh Tien Hoang Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38 225009; Fax: + 84 28 38229390; Email: vietnamhoc@vns.edu.vn - vietnamhoc@hcmussh.edu.vn