• Home banner 1
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 2
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 3
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 4
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 5
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab

Thư viện hình ảnh

Phần mềm download

04/12 Phần mềm WASP
22/11 Phần mềm Praat

Phòng ngữ âm học thực nghiệm

 • PDF

Phòng Ngữ âm học Thực nghiệm được thành lập theo quyết định số 1247/QĐ-ĐHDG-KHCN ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Hiện nay Phòng Ngữ âm học Thực nghiệm được giao cho Khoa Việt Nam học quản lý.

Chức năng:

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Phục vụ các nghiên cứu chuyên sâu và các nghiên cứu ứng dụng về ngữ âm Việt ngữ và ngôn ngữ các tộc người thiểu số tại Việt Nam.

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Thu thập, lưu trữ dữ liệu về ngữ âm học phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, đặc biệt là Việt ngữ và ngôn ngữ các tộc người thiểu số tại Việt Nam.

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Ngôn ngữ học ứng dụng.

Nhiệm vụ:

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Tổ chức thu thập và lưu trữ dữ liệu ngữ âm học.

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Tổ chức tập huấn, giảng dạy các phần mềm ngữ âm học thực nghiệm.

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Tổ chức giảng dạy, kiểm tra các môn nghe, nói cho học viên nước ngoài.

- Ã‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚ Ãƒ‚  Hỗ trợ nghiên cứu sinh, học viên cao học làm luận văn, luận án, nghiên cứu các đề tài về ngữ âm học thực nghiệm.

Nhân sự:

Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Khắc Cường

Chuyên viên: Nguyễn Quang Duẩn, Nguyễn Quốc Việt

 

4. mt hc vin nc ngoi ang lm vic ti phng ng m hc thc nghim 4


5. hc vin ang thi nng lc ting vit 5