• Home banner 1
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 2
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 3
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 4
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab
 • Home banner 5
  Hình ảnh hoạt động của Phonetics Lab

Thư viện hình ảnh

Phần mềm download

04/12 Phần mềm WASP
22/11 Phần mềm Praat

Nhân sự

 • PDF

Nhân sự:

Phòng Nghiên cứu Ngữ âm học Thực nghiệm do một tổ chuyên viên về Ngữ âm thực nghiệm (trực thuộc trường) quản lý và vận hành. Tổ chuyên viên này gồm một số cán bộ chuyên trách và một số cán bộ kiêm nhiệm (thuộc Khoa Việt Nam học và Khoa Văn học – Ngôn ngữ).

Danh sách cán bộ cơ hữu:

TT

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

E-mail

Chức vụ

1.

Lê Khắc Cường

PGS.TS

Ngôn ngữ học

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Trưởng phòng Ngữ âm thực nghiệm kiêm Trưởng khoa Việt Nam học, USSH

2. Phan Trần Công CN. Ngôn ngữ học This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Chuyên viên
3. Nguyễn Thị Thanh Truyền CN. Ngôn ngữ học This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Chuyên viên
4. Trần Trọng Nghĩa Th. S Ngôn ngữ học Giảng viên