Hướng đào tạo

Thursday, 27 October 2011

1. Hướng dẫn thực tập về Ngữ âm học thực nghiệm cho sinh viên,  học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học hay thực hiện các đề tài nghiên cứu có liên quan đến Ngữ âm học, Phương ngữ học, Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, Ngôn ngữ học so sánh …cần đến các phương tiện của Phòng thí nghiệm Ngữ âm.

2. Giảng dạy và biên soạn một số chuyên đề về Ngữ âm học âm học, Ngữ âm học thực nghiệm, Ngữ âm tiếng Việt (trên cứ liệu thực nghiệm), Ngôn ngữ học điền dã, Ngữ âm học trị liệu, v.v…

3. Đào tạo, phổ cập kiến thức về Ngữ âm học và Ngữ âm học thực nghiệm cho các đối tượng có nhu cầu; tổ chức các lớp huấn luyện ngắn hạn, các seminar với các chủ đề có liên quan.